معرفی

مشخصات فردی

رامین شعبانی

نام - نام خانوادگی : رامین   شعبانی

پست الکترونیکی : shabani_msn@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : پرستاری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم پزشکی گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش بیماری های داخلی و جراحی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم پزشکی گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزش
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی -فیزیولو‍ی ورزشی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : استاد یار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-07-01

رامین شعبانی
رامین شعبانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^